Меню
Количка

Безплатна доставка за всички поръчки над 150.00 лв до 10.00кг

Поверителност

Политика за защита на личните данни, съгласно регламент (ЕС) 2016/679

 

Въведение

За МАШИНИ БГ ООД („Администраторът”/„Ние”/ „Дружеството”) защитата на личните данни е много важна и основен приоритет. Ние уважаваме Вашата лична сфера и поради тази причина по-надолу в изложението ще предоставим информация, свързана с обработката на Вашите лични данни.

 

II. Информация за Администратора. Данни за надзорния орган

МАШИНИ БГ ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG205598183 и седалище и адрес на управление: гр.София, бул. Сливница No 450

лице: Светослава Георгиева

 

Надзорният орган, който осъществява контрол по отношение на дейността свъзана със защитата на личните данни е Комисията за защита на личните данни. В случай, че не сте удовлетвоени от начина, по който сме отговорили на Ваша жалба във връзка със защитата на лични данни, имате право да подадете жалба пред него.

 

III. Цели и обхват на политиката. Принципи при обработването на лични данни

Настоящата Политика за защита на личните данни (накратко ‘‘Политика’’) съдържа информация по какъв начин и защо обработваме личните Ви данни, как ги защитаваме и съхраняваме, както и какви са правата Ви във връзка с предоставените от  Вас лични данни.

Водещите принципи, които се прилагат от Дружеството при обработването на лични данни са:

–  законосъобразност, добросъвестност и прозрачност през целия процес на обработване на лични данни;

–  събирането на лични данни е обвързано с конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по начин, несъвместим с тези цели;

– свеждане до минимум на личните данни, коитo Администраторът обработва и стриктно съобразяване с целите, за които се обработват;

 

–  актуалност на личните данни, които се обработват и предприемане на всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.

–  осигуряване на подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки.

 

Основание за обработването на личните Ви данни. Цели на обработването. Разкриване на трети лица

 

Администраторът обработва Вашите лични данни:

– за изпълнението на договорите по който Вие сте страна и гарантиране и прилагане на правата, произтичащи от тях

– за да бъдат спазени нормативни задължения, произтичащи от действащото българско законодателство.

 

С какви цели се извършава обработването на предоставените от Вас лични данни:

 

– спазване на законови изисквания – предоставяне на информация на компетентни органи, институции и трети лица, в рамките на правомощията, които имат, както и в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове; задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

– комуникации с Вас за актуализации на нашите продукти и информиране за всички предлагани от нас промоции, доколкото е в наш легитимен интерес или сте се съгласили да получавате такива съобщения, и освен ако не изберете да се откажете от тях.

Вашите лични данни се получават и обработват от служителите на МАШИНИ БГ ООД или лица, наети на граждански договори, които се нуждаят от тази информация за изпълнение на договорни, законови и регулаторни задължения. Можем да разкрием Ваши лични данни, доколкото считаме, че такова разкриване е необходимо за удовлетворяване на посочените по-горе цели, на следните получатели:

– външни одитори, нотариуси, частни и държавни съдебни изпълнители, лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери, с цел изпълнение или приложение на сключения между нас договор;

– банки и/или платежни институции за обслужване на плащанията, извършени от/ към Вас;

–  компетентни органи, институции и лица, които имат правомощията да изискат предоставянето на лични данни и на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи;

–  лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на Дружеството, както и за извършване на различни услуги, свързани с комуникация с клиенти;

 

Ние изискваме от всички трети лица, на които разкриваме лични данни, задължение за конфиденциалност и вземане на всички технически и организационни мерки за защита на тези данни съгласно Регламента.

 

Срок за обработка и съхранение на предоставените от Вас лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни за цялата продължителност на срока на Договора, който сте сключили с нас и ги съхраняваме за период от 5 до 50 години години, за да се съобразим с приложимото законодателство, с изтичане на определени давностни срокове за предявяване на претенции и задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и други основания, предвидени в действащото законодателство. След изтичането на гореопределените срокове, Дружеството ще изтрие или анонимизира Вашите лични данни.

 

VII. Какви са Вашите права, свързани с обработването на лични данни

 

Вие имате следните права във връзка с обработването на Вашите лични данни:

– Право на достъп и информация относно Вашите лични данни – Вие имате право да поискате от нас каква информация (ако има такава) обработваме за Вас и ако е така, да ви предоставим съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник и копие от личните данни, които са в процес на обработване. Може да подадете заявление за достъп до Вашите лични данни на място в офис на Дружеството или чрез изпращане на имейл на електронния адрес на Дружеството. Ние ще потвърдим Вашето искане и ще Ви отговорим в рамките на един месец от подаването на молбата ви.

 

– Право на изтриване – може да поискате да изтрием или премахнем Вашите лични данни в случаите, когато те вече не са необходими за целите, за които са били събрани или се обработват. Моля имайте предвид, че това искане ще бъде удовлетворено, при условие че нямаме правно задължение да съхраняваме тези данни и/или спрямо тях не се прилагат давностните срокове, които сме задължени да спазваме в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

 

 

 

– Право на корекция – всяка фактическа неточност или непълнота относно Вашите лични данни може да бъде коригирана – в случай, че обработваме непълни или сгрешени данни, Вие имате право да поискате от нас да ги коригираме без ненужно забавяне. Като се имат предвид целите на обработването, Вие имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

 

– Право да поискате ограничаване на обработването – може да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни при определени обстоятелства, като например когато оспорвате верността на данните, или в случай, че считате, че обработването е без правно основание. Подобно възражение обаче не може да ни възпрепятства да съхраняваме Вашите лични данни.

 

– Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това, както и да възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг. Когато възражението е основателно, личните Ви данни не могат повече да бъдат обработвани, освен ако Дружеството не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването.

 

– Право на преносимост на данни – Може да поискате от Дружеството да предостави личните данни, които сте ни предоставили, в организиран, и пригоден за четене формат ако обработването е основано на Договора или е базирано на декларация за съгласие. Когато упражнявате правото си на преносимост на данните, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните Ви данни от един администратор към друг, когато това е технически осъществимо.

 

– Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на лични данни, като данните за контакт с КЗЛД са в самото начало на настоящия документ.

 

VIII. Защита на личните данни

 

Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас и затова Ние прилагаме различни организационни и технически мерки, за да гарантираме, че Вашите данни са защитени и поверителни. Част от мерките, които прилагаме за осигуряване на високо ниво на сигурност по отношение на управлението на личните данни, включват:

 

– минимизиране – личните данни, които изискваме от Вас, са уместни и са ограничени само до това, което е необходимо във връзка с целите, за които се обработват;

 

– строг вътрешен контрол върху достъпа до лични данни – достъпът до Вашите лични данни е разрешен само на тези наши служители, които се нуждаят от тази информация, за да упражняват правилно своите професионални задължения;

 

– осигуряване на текущо обучение по защита на личните данни на всички наши служители и постоянен вътрешен контрол по прилагането на мерките за поверителност.

 

Ние можем да променяме настоящата политика, съгласно приложимото законодателство и добрите практики на индустрията. Ще публикуваме промените на тази страница и Ви насърчаваме да преглеждате редовно настоящата Политика, за да сте информирани.

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА MASHINI.BG

 

Настоящите Общи условия са изготвени и приети на основание:

 • Закона за електронната търговия /ЗЕТ/,
 • Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/,
 • Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/,
 • Търговския закон /ТЗ/,
 • Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и действащите нормативни актове в Република България.

 

Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия. Същите са общодостъпни чрез сайта www.mashini.bg и се предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.  Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги МАШИНИ БГ ООД,  със седалище и адрес на управление, гр.София, ул. "Хайдушка поляна" 55, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК BG205598183, представлявано от Ивайло Георгиев -Управител, с адрес на упражняване на дейността: гр. София, кв.Люлин, бул.Царица Йоанна, 160, национален телефон: 0879 150 170, e-mail:sales@mashini.bg, наричано по-долу за краткост „MASHINI.BG” или “ www.mashini.bg” от една страна и от друга страна -  Получателят (-ите) на услуги (наричан „Потребител -и”), които услуги се предоставят чрез домейн:   www.mashini.bg ,  наричан по-долу за краткост „сайт”.

 

 

ЛИЧНИ ДАННИ

 1. С настоящите Общи условия MASHINI.BG уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.
 2. На страницата www.mashini.bg се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. MASHINI.BG гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.
 3. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от MASHINI.BG за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 4. MASHINI.BG  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя (-ите) на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. MASHINI.BG е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
 5. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на MASHINI.BG при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.
 6. Потребителят се съгласява декларираните от него лични данни и копия от лични документи да бъдат предоставяни от MASHINI.BG на трети лица - кредитори, когато това е необходимо и е във връзка с избран от потребителя начин на плащане "На изплащане, с кредит”.

  

СНИМКИ И ВИДЕОКЛИПОВЕ

MASHINI.BG не носи отговорност за различие на видео клиповете към продуктите в каталога. Възможно е някои от видеата не отговарят на конкретния продукт, а са просто примерни / ориентировъчни за продукт. Снимките на продуктите с различни цветове също може да се различават поради липса на снимки за цялата цветова гама на предлагания продукт.

 

 

ЦЕНИ  НА СТОКИТЕ

 • В електронният магазин  www.mashini.bg за всяка стока са посочени цените с включен ДДС, както и основните характеристики.
 • Стоките, отбелязани като налични в сайта е възможно да не са налични във в момента поради забавяне при актуализацията на наличности между MASHINI.BG електронния магазин и системата за складово стопанство
 • MASHINI.BG не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.
 • MASHINI.BG си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

  

ПОРЪЧКИ

13.  Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на MASHINI.BGРегистрацията в сайта не е задължителна.

14.  За да направите поръчка през сайта на MASHINI.BG, следвайте следните стъпки:

14.1.  Изберете желаната стока от категориите и подкатегориите в раздел „Продукти” на сайта или чрез използване на търсачката.

14.2.  За да добавите дадена стока към своята поръчка /кошница за пазаруване/, натиснете бутона „Купи”, находящ се от десено на всяка стока. Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /кошница/.

14.3.  В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Кошница”. Под него  е изписан броят на добавените в кошницата продукти и общата стойност на поръчката до момента. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид.

14.4.  За да изпратите поръчката е необходимо да натиснете бутона „Кошница”. На страницата ще видите текущия списък с продукти,  налични в количката – наименование, количество, единична, обща цена. За да поръчате стоките от списъка, натиснете бутона „Купи”.

14.5.  На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Моля, попълнете данните си коректно - три имена, адрес, телефон за връзка, e-mail.

14.6.  Моля, запознайте се с Общите условия за пазаруване чрез електронен магазин  www.mashini.bg . Моля, натиснете „Купи”.

 

В случай че желаете да потвърдите поръчката, моля, натиснете „Изпрати поръчката”.

При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с "МАШИНИ БГ" ООД,  касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона "Изпрати поръчката", потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в „Кошница”. Това действие има правно обвързваща сила независимо от това, че поръчката е направена от оператор на MASHINI.BG по телефона, собственоръчно от Потребителя или чрез предоставяне на данни за поръчка по e-mail изпратени от потрбителя.

На посочения от Вас e-mail ще получите информация за това какво сте поръчали „Продукт“ и на каква стойност е направената поръчка.

При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, MASHINI.BG има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатении/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. В този случай, MASHINI.BG може да достави на потребителя стоки или услуги със същото качество и цена, но само и единствено след уведомление, изпратено до потребителя, посочващо по ясен и разбираем начин промяната. В този случай, при упражняване правото на отказ от сключения договор от страна на потребителя, разходите по връщането на стоката са за сметка на потребителя.

15.  Ако е необходимо, служител на MASHINI.BG ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

  

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

16.  Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един следните начини:

► В брой при доставка ( наложен платеж )

► С банкова карта (предстои да бъде активирана услугата)

► По банков път

► На място в офис на MASHINI.BG

 

17. При избран начин на плащане „плащане при доставка”, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката.

18. При избран начин на плащане „по банков път”, Потребителят заплаща стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка в банковата сметка на MASHINI.BG. Моля, посочвайте в платежното нареждане като основание за плащане номера на поръчката Ви, генериран при изпращането й. Ако в срок от 5 работни дни след потвърждаване на поръчката, сумата по същата не постъпи в посочената банкова сметка, поръчката ще бъде автоматично анулирана.


19. При начин на плащане с банков превод на територията на България, поръчаните стоки се изпращат СЛЕД като сумата е пристигнала в банковата сметка. Срокът за доставка започва да тече от датата на постъпването на сумата на поръчката в нашата банкова сметка.

        20. При банкови преводи от чужбина, таксата за превод на дължимата сума е за сметка на клиента.

 

 

ДОСТАВКА

21. Стоките, поръчани от електронния магазин  www.mashini.bg се доставят в следните срокове:

 • За територията на Република България - до 2 /два/ работни дни.

23. MASHINI.BG си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

24. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, респективно - от получаване на плащането при избран начин на плащане „по банков път”,  освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 2 /два/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.

25.  MASHINI.BG не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера /транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от MASHINI.BG обстоятелства.

26.  Всички пратки пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци - външни видими дефекти - повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми MASHINI.BG на тел: 0879 150 170.

27.  При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани.  В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и MASHINI.BG не бъде незабавно уведомен на тел: 0879 150 170, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.

28.  Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка/наложен платеж” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с MASHINI.BG на тел: 0879 150 170 за отстраняване на несъответствието.

29.  При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титулярна заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

30.  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, MASHINI.BG се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

31.  Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 7 (седем) работни дни от уведомяването за такова искане на MASHINI.BG на тел. 0879 150 170.

32.  Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от получената стока (сключения договор от разстояние) в срок от четиринадесет работни дни от датата на получаване на стоката.

   

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА. ПРАВО НА ОТКАЗ

33. Упражняване правото на отказ

33.1. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми MASHINI.BG за решението си чрез попълването на ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА, изпратено по електронна поща, писмо, факс или по друг подходящ начин, удостоверяващ изпращането, преди изтичане на четиринадесет дневния срок за отказ по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.

33.2. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ се носи от Потребителя.

34. Връщане на стоката

34.1. При упражняване правото на отказ от стоката, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на MASHINI.BG. Стоката се връща на адреса, от който е изпратена, посочен в товарителницата за получаване, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил решението си за отказ. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на MASHINI.BG преди изтичането на 14-дневния срок.

34.2. Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя и не се възстановяват. Те донесени лично от Потребителя или доставени чрез куриер, като всички транспортни /куриерски/ пощенски и други разходи по доставката са за сметка на Потребителя.

35.3. Потребителят е длъжен да съхранява получените от MASHINI.BG стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

34.4. За да бъдат върнати обратно закупените стоки задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта им, придружени от всички документи по продажбата (касова бележка, фактура и гаранционна карта). На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условияMASHINI.BG има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

34.5. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху MASHINI.BG, с получаването на стоката от MASHINI.BG, удостоверено с  подписването на товарителницата за получаване.

35. Възстановяване на заплатените суми.

35.1. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, MASHINI.BG възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от стоката.

35.2. MASHINI.BG възстановява получените от Потребителя суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция.В случай, че плащането е направено с банкова карта, Възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 дни.

35.3. MASHINI.BG има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.

36. В случай, че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на MASHINI.BG стоката в срок до 30 (тридесет) дни от упражняване правото на отказ, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба, респективно отказа си от стоката и желае да задържи стоката, като MASHINI.BG се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя сума.

37. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки в срок до две години от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.

38. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

 • възстановяване на заплатената сума
 • заменяне на стоката с нова
 • отбив от цената

39.  В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.

 

 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

40.  В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, MASHINI.BG има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.

41. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на MASHINI.BG на формата за въпроси и запитвания или на тел: 0879 150 170, в рамките на работното време: от 8:30 до 17:30 часа, от понеделник до петък. 

42.  Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. MASHINI.BG не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Условия за ползване.

43.  Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин  www.mashini.bg  е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между MASHINI.BG и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

44.  Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) "Запознах се с общите условия и ги приемам" в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

Оплаквания / Разрешаване на спорове

Съгласно действащото законодателство, ние сме длъжни да информираме потребителите за наличието на Европейска платформа за онлайн решаване на спорове, която може да бъде използвана за уреждане на възникнали спорове, без нужда от намесата на съд. Европейската комисия е отговорна за създаването на платформата. Вижте европейската платформа за онлайн решаване на спорове тук: https://ec.europa.eu/odr .

Жалба към Комисия за Защита на Потребителите можете да податете тук: https://www.kzp.bg/podavane-na-zhalba